1990 G  


Jim Fraser and Bob Glascott celebrating Maestro Csiszar's 90th birthday, 1990.